رگزاری وبیناربودجه ریزی عملیاتی ویژه همکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی ودستگاههای اجرایی استان گیلا ن در تاریخ سوم بهمن ماه 1396 در مرکز آموزش وپژهش های توسعه آینده نگری استان گیلان