برگزاری همایش بزرگ NLP ( فرآیند خلاقیت و نوآوری) دوشنبه دوم بهمن ماه 1396با سخنرانی جناب آقای پروفسور رضا عمرائی در مرکزآموزش و پژوهش و توسعه آینده نگری