برگزاری کلاس حقوق شهروندی ویژه دفاتر پیشخان خدمات دولت در تاریخ 26 دی ماه 1396 در مر کز آموزش و پژوهش های توسعه آینده نگر ی