برگزاری کلاس دوره اندیشه های سیاسی امام خمینی 13 دیماه 96 پودمان تربیت مدیر ویژه سازمان علوم پزشکی و اداره کارو رفاه اجتماعی