برگزاری جلسه هم اندیشی آموزش با اساتید دوره های بهبود مدیریت در مرکز آموزش و پژوهش مورخ96/10/14 برگزاری جلسه هم اندیشی آموزش با اساتید دوره های بهبود مدیریت در مرکز آموزش و پژوهش مورخ96/10/14 برگزاری جلسه هم اندیشی آموزش با اساتید دوره های بهبود مدیریت در مرکز آموزش و پژوهش مورخ96/10/14....