پژوهشگران برگزیده سال1394
اطلا عیه های آموزشی
منابع آموزشی
دوره آشنایی با دیوان عدالت اداری و آئین دادرسی آن-استاد اخوان توکلی
منبع آموزشی دوره آئین نگارش مکاتبات اداری- استاد عسکری
منبع آموزشی دوره نظام حسابداری بخش عمومی یک- دکتر گلدوست
منبع آموزشی دوره نظام حسابداری - دکتر گلدوست .شیوه+نامه+دارایی
منبع آموزشی دوره نظام حسابداری- دکتر گلدوست-1-
منبع آموزشی دوره نظام حسابداری بخش عمومی
منبع آموزشی دوره شیوه نامه اجرايي نظام حسابداری
منبع آموزشی دوره "دوره توجیهی بدوخدمت- خلاقیت "دکتر عالم تبریز
منبع آموزشی دوره" توجیهی بدو خدمت" استاد عسکری
منبع آموزشی دوره "توجیهی بدو خدمت-درس آشنایی با ساختار نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران"
منبع آموزشی دوره "توجیهی بدو خدمت-درس فرهنگ سازمانی"
منبع آموزشی دوره "توجیهی بدوخدمت-درس تیم سازی و حل مساله"
منبع آموزشی دوره "توجیهی بدوخدمت-درس ارتباطات سازمانی"
منبع آموزشی دوره "توجیهی بدوخدمت-درس اخلاق حرفه ای مبتنی بر آموزه های اسلامی"
منبع آموزشی دوره "تفسیر آیات1" غیرحضوری
منبع آموزشی دوره "تفسیر آیات2" غیرحضوری
منبع آموزشی دوره "تفسیر آیات3" غیرحضوری
منبع آموزشی دوره "تفسیر آیات4" غیرحضوری
منبع آموزشی دوره "تفسیر آیات5" غیرحضوری
منبع آموزشی دوره "تفسیر آیات6" غیرحضوری
منبع آموزشی دوره "مدیریت ابزارواطلاعات سازمانی" آقای آینه ساز
منبع آموزشی دوره "کلیات دولت الکترونیک" استاد رفیع زاده
منبع آموزشی دوره "تفسیر برگزیده آیات قرآن کریم" حضوری
منبع آموزشی دوره " آداب اسرار نماز" بخش غیر حضوری
دوره های درحال ثبت نام
حضوری
ثبت نام
ساعت
9512302080129
مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات
17
12
9512303030429
مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک
16
8
9512302050129
تحلیل و طراحی سیستم
14
16
9512302060129
مهندسی شبکه
13
30
9512302090129
رایانش ابری
13
8
9512303010329
مهارتهای حرفه ای و اداری کار با رایانه
11
22
9512302100129
مهاجرت به نرم افزاری آزاد / متن باز
9
16
9512302070129
مدیریت امنیت اطلاعات
8
20
9512301020129
مهارتهای سازمانی فناوری اطلاعات
3
10
9512302020129
مدیریت خدمات فاوا و ITIL
2
12
9512302030129
مدیریت فرآیندهای سازمانی
2
12
9512302080229
مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات
2
12
9512302040129
معماری فناوری اطلاعات سازمانی
1
20
9512302010129
حاکمیت فاوا (اصول، چارچوب و استقرار)
1
12
9512303020129
مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی
1
14
9512301010129
دولت الکترونیکی
1
8
9522303010329
مهارتهای حرفه ای و اداری کار با رایانه
1
22
9512303040129
شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان ها
0
8
ثبت نام دوره ها
 • عنوان : مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات
  مدت دوره : 12 تعداد ثبت نام : 17
  ثبت نام
 • عنوان : مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک
  مدت دوره : 8 تعداد ثبت نام : 16
  ثبت نام
 • عنوان : تحلیل و طراحی سیستم
  مدت دوره : 16 تعداد ثبت نام : 14
  ثبت نام
 • عنوان : مهندسی شبکه
  مدت دوره : 30 تعداد ثبت نام : 13
  ثبت نام
 • عنوان : رایانش ابری
  مدت دوره : 8 تعداد ثبت نام : 13
  ثبت نام
 • عنوان : مهارتهای حرفه ای و اداری کار با رایانه
  مدت دوره : 22 تعداد ثبت نام : 11
  ثبت نام
 • عنوان : مهاجرت به نرم افزاری آزاد / متن باز
  مدت دوره : 16 تعداد ثبت نام : 9
  ثبت نام
 • عنوان : مدیریت امنیت اطلاعات
  مدت دوره : 20 تعداد ثبت نام : 8
  ثبت نام
 • عنوان : مهارتهای سازمانی فناوری اطلاعات
  مدت دوره : 10 تعداد ثبت نام : 3
  ثبت نام
 • عنوان : مدیریت خدمات فاوا و ITIL
  مدت دوره : 12 تعداد ثبت نام : 2
  ثبت نام
 • عنوان : مدیریت فرآیندهای سازمانی
  مدت دوره : 12 تعداد ثبت نام : 2
  ثبت نام
 • عنوان : مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات
  مدت دوره : 12 تعداد ثبت نام : 2
  ثبت نام
 • عنوان : معماری فناوری اطلاعات سازمانی
  مدت دوره : 20 تعداد ثبت نام : 1
  ثبت نام
 • عنوان : حاکمیت فاوا (اصول، چارچوب و استقرار)
  مدت دوره : 12 تعداد ثبت نام : 1
  ثبت نام
 • عنوان : مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی
  مدت دوره : 14 تعداد ثبت نام : 1
  ثبت نام
 • عنوان : دولت الکترونیکی
  مدت دوره : 8 تعداد ثبت نام : 1
  ثبت نام
 • عنوان : مهارتهای حرفه ای و اداری کار با رایانه
  مدت دوره : 22 تعداد ثبت نام : 1
  ثبت نام
 • عنوان : شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان ها
  مدت دوره : 8 تعداد ثبت نام : 0
  ثبت نام
منابع پژوهشی
آئين‌نامه نحوه انتخاب پژوهشگران سازمانهاي اجرايي استان گیلان
فرم ارزیابی عملکرد پژوهشی دستگاه¬های اجرایی
پرسشنامه انتخاب پژوهشگران سازمان های اجرایی94
آمار شاخصهای پژوهشی ویژه دستگاههای اجرایی استان گیلان
آمار شاخصهای پژوهشی ویژه موسسات تحقیقاتی
شاخصهای پژوهشی کمیته پژوهش
فرم ارزیابی اعتبارات پزوهشی سال 1392
بارگذاری اطلاعیه سامانه اجرايي بند 56 قانون الحاق برای سال 1394
بارگذاری فرم معرفی نماینده پژوهشی دستگاه اجرایی
بارگذاری فرم پروپوزال
بارگذاری فرآیند ثبت طرح های پژوهشی در سامانه سمات
بارگذاری سیاست های پژوهشی 93 و 94- عتف
بارگذاری کاربرگ ارزشیابی
فراخوان هفته پژوهش

اطلا عیه های پژوهشی